Ga naar de inhoud

PRIVACY STATEMENT VVE LAADLOKET

Dit is het Privacy Statement van VVE Laadloket. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt VVE Laadloket uw persoonsgegevens.

VVE Laadloket acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij VVE Laadloket veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

WAAROM HEEFT VVE LAADLOKET EEN PRIVACY STATEMENT?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van VVE Laadloket bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met VVE Laadloket worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

WAAROP IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die VVE Laadloket van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

VAN WIE VERWERKT VVE LAADLOKET PERSOONSGEGEVENS?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van VVE Laadloket bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van VVE Laadloket. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van VVE Laadloket.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe VVE Laadloket omgaat met hun persoonsgegevens.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is VVE Laadloket, gevestigd aan de Pilotenstraat 18D, 1059CJ Amsterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

WAARVOOR GEBRUIKT VVE LAADLOKET UW PERSOONSGEGEVENS?

VVE Laadloket mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van VVE Laadloket, waarbij uw belang niet prevaleert.

VVE Laadloket verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

OM EEN RELATIE MET U TE KUNNEN AANGAAN

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken en e-mail. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.

 

OM UW EN ONZE BELANGEN TE BESCHERMEN

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

 

VOOR DE ONTWIKKELING EN VERBETERING VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product of onze dienstverlening.

 

VOOR PROMOTIE- EN MARKETINGDOELEINDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden, wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij VVE Laadloket, u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, kan VVE Laadloket u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon, e-mail of internet.

 

OM OVEREENKOMSTEN MET LEVERANCIERS EN ZAKELIJKE KLANTEN AAN TE GAAN EN UIT TE VOEREN

Als u voor uw werk contact heeft met VVE Laadloket kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot ons kantoor. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals het sluiten van een overeenkomst en voor het onderhouden van onze relatie met klanten. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

 

OM WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

 

VOOR ONZE BEDRIJFSVOERING

Wij vinden het belangrijk en het is noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

 

VOOR ARCHIEFDOELEINDEN

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

 

HOE GAAT VVE LAADLOKET MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

 

TOEZICHT OP HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
2509 AJ Den Haag
070 888 8500

 

VEILIG

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft VVE Laadloket passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen VVE Laadloket niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

 

MELDEN VAN INCIDENTEN

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

VERTROUWELIJK

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van VVE Laadloket is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door VVE Laadloket zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

VVE Laadloket bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

VERSTREKKEN AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. VVE  Laadloket informeert u wel over het aanbod van onze partners, maar daarbij benadrukken wij nogmaals dat uw niet worden gedeeld met onze partners.

VVE Laadloket kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend VVE Laadloket haar medewerking.

 

DOORGEVEN VAN UW GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

VVE Laadloket zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

PERSOONLIJK CONTACT MET VVE LAADLOKET

Veel contacten tussen u en VVE Laadloket verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

OP VERSCHILLENDE MANIEREN CONTACT

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via VVE Laadloket.nl contact met VVE Laadloket. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van VVE Laadloket. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door VVE Laadloket worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

BELLEN MET VVE LAADLOKET

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN VVE LAADLOKET

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

WAT DOEN WE MET UW IP-ADRES?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. VVE Laadloket houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

 

WAT DOEN WE MET UW BEZOEKGEGEVENS?

Op de websites van VVE Laadloket worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van VVE Laadloket klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

 

WAT DOEN WE MET COOKIES?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo uw surfgedrag te bewaren. Wij kunnen u met deze cookies identificeren en volgen om ons aanbod op uw voorkeuren af te stemmen.

Via onze website worden cookies geplaatst van ‘analytics’ diensten via software van AddThis, Google-Analytics, Google Tag Manager, GA Audiences, LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics, Sharpspring, Twitter advertising, Facebook advertising, Hotjar en Mediamath. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze diensten kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien deze diensten hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze diensten verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die deze diensten verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor wat betreft de diensten van Google: de informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

COOKIES WEIGEREN OF VERWIJDEREN

U kan cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de stappen. Gebruikt u meerdere browsers? Dan moet u de stappen volgen voor elke van die browsers.

VVE Laadloket kan de functionaliteit van de website niet garanderen zonder het gebruik van cookies.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wanneer VVE Laadloket persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE ALS WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN

VVE Laadloket verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

INZAGE IN UW GEGEVENS

Bent u klant van VVE Laadloket en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

RECHT OP GEGEVENSWISSING

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door VVE Laadloket onrechtmatig is.

 

RECHT VAN BEZWAAR

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door VVE Laadloket kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

OVER DIT PRIVACY STATEMENT

VVE Laadloket kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 september 2021.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

VVE Laadloket
Pilotenstraat 18D
1059CJ Amsterdam
info@vvelaadloket.nl

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden